ALES başvuru kılavuzu ve bilgileri
ALES Nedir?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), halk tabiri ile söyleyecek olursak yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin mezun olduktan veya olmadan önce girdikleri bir sınavdır.
ALES soruları Matematik ve Türkçe derslerinden oluşur ve sınavın süresi 3 saattir (180 dakika), her bölümde 80 soru sorulmaktadır ve sınav 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlarda soruları genelde çok kolay görünmekle birlikte mantığı ön plana çıkartan cinstedir. Özellikle matematik sorularında mantık soruları hayli fazladır. Sözel bölümdede yaklaşık 15 – 20 mantık sorusu mevcuttur.

Yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, lisans üstü öğrenimi görmek amacıyla yurtdışına gönderilen adayların seçiminde ales sonuçları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yurtdışında öğrenim gören öğrencilere burs vermek için ALES sınav sonucunu kullanmaktadır.

Kimler katılabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

2015-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı, 10 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 19-31 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kılavuz, YÖK Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başvurular alınmaya başlanacaktır.) Bu nedenle başvuruların alınma tarihi daha sonra açıklanacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2015 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN TÜM BİLGİLER:


Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. 
Bu kılavuz, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kılavuz sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili
açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınavlar ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 10 Mayıs 2015
İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 19 - 31 Mart 2015
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 22 Kasım 2015
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 1 - 14 Ekim 2015
SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 70,00 TL (Sınav ücretlerine %18 KDV dâhildir.)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 5,00 TL
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN FOTOĞRAF GÜNCELLEME ÜCRETİ : 10,00 TL
DİKKAT: Sınav ücretlerine %18 KDV dâhildir. Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme,
sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve
bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem
için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan,
ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru
merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında
ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 - Bilkent- ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
İ Ç İ N D E K İ L E R
 Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ........................................................................... 1
2. B A Ş V U R U .............................................................................................................................................. 2
2.1. BAŞVURU İŞLEMİ ..................................................................................................................................2
2.2. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI............................................................................3
2.3. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI..........................................................................................7
3. S I N A V ....................................................................................................................................................... 9
3.1. SINAVIN KAPSAMI ................................................................................................................................9
3.2. ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
 BELGELER.............................................................................................................................................10
3.3. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
 GEREÇ VE EŞYALAR ...........................................................................................................................11
3.4. SINAVIN UYGULANMASI...................................................................................................................11
3.5. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI ............................................12
3.6. CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?...............................................................................12
3.7. ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR? ..........................13
3.8. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? ...................................................................13
3.9. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
 YAPILAN İNCELEMELER ....................................................................................................................14
3.10. DEĞERLENDİRME ...............................................................................................................................15
3.11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ...........................................................................................15
4. DİĞER BİLGİLER.................................................................................................................................... 16
4.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ .................................................................................................16
4.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR...........................16
4.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR....................................................................................................................17
4.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER...................................17
4.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
 FORMUNUN DOLDURULMASI..........................................................................................................18
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
1
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında
öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı
kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
 ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
 yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından
verilecektir.
Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını
kapsamaktadır.
1.2. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
1.3. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve
cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
1.4. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek'te (Kırgızistan)
yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacaktır.
1.5. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
1.6. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim
öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen
atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezî Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına
başvurabilirler.
Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrosuna
atanacaklar ile yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile
yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında
merkezî sınav, meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına
başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
1.7. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek
lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu
sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en
az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans
diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları
gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir
standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde
sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını
adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan
yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası
olarak da kullanabileceklerdir. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
2
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile
Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip
olmaları gerekir.
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans
diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya
ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek
ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans
diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları,
ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek
ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”
1.8. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi
görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu
yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi
hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu
sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.
1.9. Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu
sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek
üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri
takdirde, adaylar bu sınavın sonuçlarını bu kurumlara verebileceklerdir.
1.10. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın
sonuçlarını kullanabilirler.
1.11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
1.12. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak
sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu
aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
1.13. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
1.14. Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının geçerliliği bulunmaz.
2. B A Ş V U R U
2.1 BAŞVURU İŞLEMİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde
açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2015-ALES
Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
3
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi
bulunan (**) adaylar; başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr)
yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan
adaylar başvurularını, başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Var olan eğitim bilgisinde değişiklik
olan adaylar ise başvurularını, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM
tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
** Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim bilgileri
ÖSYM sisteminde bulunmaktadır. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgilerinde
değişiklik yapmak ve/veya eğitim bilgileri alanına bilgi ekletmek istedikleri takdirde, başvuru
sırasında Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet belgelerinin (öğrenci belgesi vb.) onaylı
bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. Belgeler, teslim alındığı tarihten
itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacaktır. Bunun dışında başvuru
merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık raporu vb.) teslim edilmeyecek,
gerekli hâllerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.
DİKKAT! Başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı
olarak başvuru aşamasında yapılır. Eğitim bilgisini gösterir resmi belgesi yanında olmayan
adayların eğitim bilgileri alanlarında hiçbir işlem yapılmaz. Merkezimize gönderilen
değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmaz.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların
başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.
d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak
başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar 70,00 TL olan sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka
görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,
bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini
kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden
İnternet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri İlkbahar Dönemi Sınavı için 1 Nisan 2015, Sonbahar Dönemi Sınavı
için 15 Ekim 2015 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde,
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.
2.2. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine
geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı
için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın
sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
4
Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate
alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları
geçersiz sayılır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve
doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI / Y.U. NUMARASI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana
T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U.
numaralarını kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan
adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile
başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik
numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına
yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge
Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. Numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme
formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U.
numaralarını alacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift
uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC
uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir.
KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
5
e) Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu,
özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında
bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
f) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı
Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.
11. ADRES
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar
tarafından güncel tutulması zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin adı ve kodu yazılacaktır.
LİSANS PROGRAMI: Bu alana, mezun olunacak/olunan lisans programının adı ve kodu
yazılacaktır.
MEZUNİYET TARİHİ
NOT SİSTEMİ
DİPLOMA NOTU/PUANI
Mezun durumda olan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili
bilgilerini yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma
notu/puanı alanını boş bırakacaklardır.
Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını
sağlayabileceklerdir.
15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi
tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Başvuru süresi bittikten sonra
sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine
ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.
Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2015-ALES ilgili
dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2015-ALES ilgili dönemin son
başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış
diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi
Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı
bir sınav merkezine atayabilir. Sınava başvuran aday sayısının 1.000'in altında olduğu sınav
merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular
tamamlandıktan sonra karar verilecektir.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
6
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi
010 Adana 341 İstanbul-1 **** 590 Tekirdağ
020 Adıyaman 342 İstanbul-2 **** 600 Tokat
030 Afyonkarahisar 343 İstanbul-3 **** 610 Trabzon
040 Ağrı 344 İstanbul-4 **** 620 Tunceli
050 Amasya 345 İstanbul-5 **** 630 Şanlıurfa
062 Ankara-Çankaya 640 Uşak
067 Ankara-Kuzey 3* 351 İzmir-Güney ** 650 Van
070 Antalya 352 İzmir-Kuzey *** 660 Yozgat
080 Artvin 670 Zonguldak
090 Aydın 360 Kars 680 Aksaray
100 Balıkesir 370 Kastamonu 690 Bayburt
110 Bilecik 380 Kayseri 700 Karaman
120 Bingöl 390 Kırklareli 710 Kırıkkale
130 Bitlis 400 Kırşehir 720 Batman
140 Bolu 410 Kocaeli-İzmit
150 Burdur 420 Konya 730 Şırnak
160 Bursa 430 Kütahya 740 Bartın
170 Çanakkale 440 Malatya 750 Ardahan
180 Çankırı 450 Manisa 760 Iğdır
190 Çorum 460 Kahramanmaraş 770 Yalova
200 Denizli 470 Mardin 780 Karabük
210 Diyarbakır 480 Muğla 790 Kilis
220 Edirne 490 Muş 800 Osmaniye
230 Elâzığ 500 Nevşehir 810 Düzce
240 Erzincan 510 Niğde 900 Lefkoşa*****
250 Erzurum 520 Ordu 910 Bişkek/Kırgızistan
260 Eskişehir 530 Rize
270 Gaziantep 540 Sakarya-Adapazarı
280 Giresun 550 Samsun
290 Gümüşhane 560 Siirt
300 Hakkâri 570 Sinop
310 Hatay-Antakya 580 Sivas
320 Isparta
330 Mersin
* Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler) **** İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
**** İstanbul-2(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
**** İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
**** İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
** İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) **** İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
*** İzmir-Kuzey(Karşıyaka/Bornova/Çiğli) ***** Lefkoşa’da İlkbahar Dönemi Sınavı yapılacak, Sonbahar Dönemi
 Sınavı yapılmayacak tır. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
7
16. SINAVA GİRİŞ AMACI
Bu bilgi alanında sınava giriş amacını belirten bir seçenek işaretlenecektir.
17. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu
işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin
İnternet adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
18. ADAYIN İMZASI
2.3. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a) Başvuru merkezinde yapılacak başvurular
Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru
işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
gerekir. Ayrıca adayların,
 Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen
adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği,
engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır.
Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye gönderilecektir.)
 Eğitim bilgisi ekletmek isteyen veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (ÖSYM
arşivindeki) eğitim bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, başvuruda yukarıda
belirtilen belgelere ek olarak eğitim bilgilerini gösterir belgelerinin (diploma, mezuniyet
belgesi, öğrenci belgesi vb.) resmî onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmak zorundadır.
Onaylı belge başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındığı
tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından
talep edildiğinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir.
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvurularda, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği
olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamaz.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik
ortama aktarılacaktır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların
fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir. Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı
yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini başvurularını
tamamladıktan sonra ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM
tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından
gerçekleştirilecektir.
Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki
saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
8
başkanının, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çekildiği takdirde sizi sınava
almayabileceğini veya sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi
görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday
Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol
ediniz, fotoğrafınız uygun çekilmiş ve diğer bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan
sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme
doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltmesini isteyiniz.
Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye
vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış,
fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay
kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen
başvurularda başvuru bilgileri sisteme kaydedilmiş olmayacağından geçersizdir ve sorumluluk
adaya aittir.
Sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurunuzu başvuru tarihleri içinde
https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt
bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle
saklayınız.
Adayların Sağlık/Engel Bilgileri: Adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda alınan engel
durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Sınava başvuru esnasında engel
durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu
bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı
yapılır. Sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel
durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten
dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer
başvuru merkezlerine de teslim edilmemelidir.
Tutuklu/hükümlü olan adaylar ise başvurularını, kendileri için oluşturulan başvuru
merkezlerinden yapacaklardır.
b) İnternet ile bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2015-
ALES Bireysel Başvuru” başlıklı alandaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını
süresi içinde yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla
bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvurunun yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel
bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir
fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte
başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
9
c ) Yurt Dışından Postayla Başvurular
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler
arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç)
bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar posta ile başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar,
aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalı ve başvuru süresi içinde sınav ücretini
yatırmış olmalıdırlar. 2015-ALES ilgili dönemin başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile
Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu
belgelerden biri bile eksik olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların posta ile
başvurusu kabul edilmeyecektir.
 Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2015-ALES ilgili dönem Aday Başvuru
Formu
 Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (engelli/sağlık
sorunu olan adaylar için bir devlet veya üniversite hastanesinden alınan sağlık raporu ve
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu)
 Var olan eğitim bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen veya eğitim bilgisi ekletmek
isteyen adaylar için, eğitim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı
bir belge (Türkçe’ye tercüme edilmiş)
 Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve
cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna
iliştirilecektir. Bu fotoğraf sadece ilgili sınav için geçerli olacaktır.),
 Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son
iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış
veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport
kabul edilmeyecektir.),
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav başvuru ücretini, başvuru süresi içinde
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Postayla başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtmiş olduğu
kendi T.C. Kimlik Numarasına yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen T.C.
Kimlik Numarasına yatırılmayan sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayların posta ile
başvurusu kabul edilmez.
3. S I N A V
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her
iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir.
3.1. SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2
Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.
Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü
seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları
tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.
Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini
ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara
göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli
yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
10
soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte
olacaktır.
3.2. ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
 BELGELER
a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2015 - ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C.
Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden,
sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde
adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava
Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde
yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava
gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü
kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar
İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında
bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan
dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi
bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş
Belgesi düzenlenmez.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun
da yanında bulunması zorunludur.
Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler
için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.),
tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından
izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilir. Bunların
dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
belgeler sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta
güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bu
belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun,
sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya
ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM
Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından,
adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri
gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda
kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
11
3.3. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
 GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
 çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla
(basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve
çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil
cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
 cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,
 her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu
nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN
ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini
dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav
sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama
saatinden en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak
zorundadır.
3.4. SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar,
sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra
numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus
cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek
kimlik kontrollerini yapacaklardır ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri
tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın
fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi
fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır.
Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet
kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığının kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası/Y.U Numarası, adı, soyadı, salon no. ile
sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık
Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru
kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
12
üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra
salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday
yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi
durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi
takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını
kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm
sorumluluğu kendilerine aittir.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri
yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan
çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne
sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana
kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava
Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
Sınav süresince adayların;
 konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 salondaki görevlilere soru sormaları,
 müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
 birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda
bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta
bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin
raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz
sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları
sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru
kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul
etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle
değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir.
Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan
soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki
seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da
farklı olacaktır.
3.6. CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda,
başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.
Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
13
cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı
ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav
evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki
bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler
verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı
ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp
kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve
değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu
adaya aittir. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, adayın kendi
adına düzenlenmiş olan cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir
işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan,
tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o
soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.
Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir
soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi
gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret
çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı veya İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa
olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul
etmiş sayılırlar.
3.7. ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve
ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın
başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her
salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler
tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap
kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları
ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
3.8. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
 sınava, atandığı salonda girmesi,
 sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
 cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
 soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
14
 sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,
 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal
edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim
Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera
kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz
sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve
ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü
şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili
maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun
hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin,
iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş
olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada
yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında
artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline
karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde,
Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.9. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
 YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a
göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
15
sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını
başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
3.10. DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik
okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara
verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50,
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2,
Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için
sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini
işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
 Sayısal-1 SP Sayısal-2 SP Sözel-1 SP Sözel-2 SP
Sayısal AP 0,35 0,35 0,30 -
Sözel AP 0,20 - 0,40 0,40
Eşit AP 0,40 0,20 0,40 -
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara
dönüştürülecektir.
 30 [ 2 (AP – X ) – S]
ALES Puanı = 70+
 2 ( B – X ) – S
ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü
3.11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve
yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi
Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin
en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından
ulaşılmaktadır.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
16
4. DİĞER BİLGİLER
4.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya başvuru merkezinde sınav
başvurusu esnasında İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre
verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan
başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan
tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve
https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve
tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını
edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki
yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday
tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus
cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek
zorundadır.
Tutuklu/hükümlü olduğundan dolayı ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gelemeyecek olan adaylardan,
herhangi bir sınav için son 1 yıl içerisinde başvurusunu Cezaevi Başvuru Merkezinden yapmış olanlara,
cezaevi başvuru merkezinden şifre verilir.
4.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar
başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) kimlik bilgisi olanlar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak, MERNİS’te
yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kimlik
bilgisi olmayan adayların ise, bu değişikliği başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile
Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile
ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylardan MERNİS’te uyruk bilgisi bulunanlar, bu değişikliği önce
MERNİS’te yaptıracaklardır. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. MERNİS’te uyruk bilgisi bulunmayan
adaylar ise bu değişikliği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek
Merkezimize başvuracaklardır.
Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. Kimlik
Numarasını kodlamak zorundadır.
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan veya eğitim
bilgisi değişenler, bu bilgilerdeki değişiklik/düzeltme işlemlerini başvuru aşamasında ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri işleme
alınmayacaktır.
Engel/Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru
süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav
salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı
bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık
raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
17
Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul
edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa
herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.
Fotoğraf değişikliği: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek
isteyen adaylar, ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3
ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve eğer mevcut ise değiştirmek isteme nedenini
belirten belge ile başvuruda bulunacaklardır. Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde
fotoğraf değişikliği belirtilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden
gerçekleştirilecektir.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini başvuru süresi içinde
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler
ancak, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri,
ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim
sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
4.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adaylar, Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini
kullanacaklardır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik
Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların
dilekçeleri kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları
gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday
dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların
vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak
üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına
ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak
üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat
Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)
gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav
Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM
Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde
adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan,
imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve
cevaplanmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay
sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya
sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve
verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru
doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını
Merkezimizde inceleyebileceklerdir.
4.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
18
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini
değiştirme/güncelleme
d) Eğitim bilgilerini öğrenme ve diploma notu/puanı bilgilerini, varsa engel durumu bilgilerini
görme/inceleme
e) Sınava giriş belgesi edinme
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
g) Tercih yapma
h) Yerleştirme sonuçlarını öğrenme
i) Cevap kâğıdını görüntüleme
j) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
4.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
 FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda alınan engel durumu
bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. ÖSYS’ye başvuru esnasında engel durumu
bilgisi sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin
sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır.
Sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel
durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten
dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sağlık raporu, bir
üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki raporlar kabul edilmez. Engel
durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. İlk kez engelli
olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde
değişiklik olan adaylar başvuru hangi yolla yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla,
isterse bir başvuru merkezi aracılığıyla) başvuru süresi içinde;
i. sağlık raporlarının onaylı bir örneğini (işitme engelliler için işitme testi de dâhil),
ii. Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
iii. sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini,
iv. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini
ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan
ÖSYM’ye gönderilmelidir.
İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle
incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt
edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye
ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda
kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan
adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM
gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri, ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup
tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Raporları kabul edilmeyen adaylar,
ÖSYS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul
edilen adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise
kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli
Salonu” yazılı olacaktır. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
19
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu
gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş
Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir
gereksinime ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı,
alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile mazereti ne olursa olsun, “Engelli
Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu
bir dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar
ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli
Salonunda” sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru
yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.
Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan, Merkezimizden “işaretleyici” talebinde
bulunanlara, “işaretleyici görevli” yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların,
cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep
ettiği hâlde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin
verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit
edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Okuyucu talep eden adayların cevap kâğıtlarındaki ve soru kitapçığının kapağı üzerindeki bilgiler salon
görevlileri tarafından doldurulacaktır.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel
verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve
işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre
miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına
izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya
da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği
verilmiştir.) Soru kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan
(Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.), adayların cevap kâğıdı işaretleme
durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen
adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici
görevli tarafından soruların okunmasına ve adayın kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama)
yapmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı
aldığı tespit edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı aldığı hâlde kendisi cevap kâğıdında işaretleme
(kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan
adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye
 ulaştırmaları zorunludur. 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
20
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir
kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa
derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini
de eklemelidir.
İşitme engelli adaylardan işitme cihazı kullanan adayların bu durumlarının Sağlık Raporlarında ve
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi adayların Sınava
Giriş Belgelerine yansıtılarak işitme cihazları ile sınava alınmalarına izin verilir. Sınava Giriş
Belgelerinde işitme cihazı bilgisi yer almayan adayların, bu cihazları ile sınava girmelerine izin
verilmez.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici
yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem
mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP
(Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu
ve işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık (kronik),
dil ve konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu grupta yer
alır. Bu adaylara okuyucu, işaretleyici yardımı verilmez. Ancak; bu grupta yer alan adaylardan, sağlık
kurulu raporlarında %40 ve üzerinde mental retardasyon (MR) ile yaygın gelişimsel bozukluk (asperger
sendromu, otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.) tanısı olanlara talep etmeleri halinde
okuyucu / işaretleyici yardımı verilir. Bu adayların soru kitapçığına bakmalarına müsaade edilir. Bu
adaylar bütün sorulardan sorumlu olup ek süre verilmez.
Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) ve özgül öğrenme
güçlüğü (dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi vb.) olan adaylara ise talepleri doğrultusunda
işaretleyici yardımı verilir. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda
sınava alınır.
Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç vb. kullanan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri
gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca bu talepleri değerlendirilecektir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet
gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi
uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri
doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.
Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak
girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe
ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenebilir.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
21
DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden
“işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici
görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama)
yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında
işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların
okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden
okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet
alabilmeleri için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda
belirtildiği şekilde sisteme girilmesini sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak,
başvuru merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak
adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun
şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını
Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan
adayların, başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan
bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA” adresine
posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri
dilekçelerinin, ilgili sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu
dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması
gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin
doğru şekilde kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan,
engel/sağlık bilgileri sonraki sınavlarda da (EKPSS hariç) kullanılmak üzere alınacak ve
arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvurdukları diğer
ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda
yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına
uygun şekilde sınava alınacaktır.
Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişen
adaylardan sınava başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak
kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık
raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve
başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı
bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar
sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık
raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
22
ENGEL/SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi sürekli engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB,
dil ve konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan
adaylar bu alanı dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri
işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir.
Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen
toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel
gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle
üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini
bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık
raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1
yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi
sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe
ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası
(CP, Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme
Engeli Edinmiş gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu
bilgilerine ek olarak bu bölümü de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının
kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu
istiyor” seçeneğini işaretleyen adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi
bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru
kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu
durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme
yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna
göre değerlendirilecektir.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite,
bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon
bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi
gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili
Komisyonunca bu talepleri değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici sağlık sorunu nedeniyle okuyucu
ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında
kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına 
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
23
yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta
Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç
ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler,
sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç ve gereçler ile sınava girme talebi olan
adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, “Sağlık Sorunu Olan Adaylar
İçin Sınav Yönetim Süreci” doğrultusunda işleme alınacaktır.
Sağlık/engel durumu nedeni ile bir alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların, sınav
konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla,
ilgili alet, araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir. Bu durumdaki adayların,
Merkezimize gönderecekleri sağlık raporlarında, kullanacakları alet, araç gereç ve cihazın ne
olduğunun ve engelleri nedeniyle ilgili alet, araç gereç ve cihazı kullanmalarının zorunlu olduğunun
açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Sağlık raporunda kullanılacak olan alet, araç gereç ve
cihazların isimleri net olarak bildirilmeyen adayların söz konusu alet, araç gereç ve cihazlarla sınav
binalarına girmelerine müsaade edilmeyecektir.
Sınavlarda ELEKTRONİK BÜYÜTEÇ seçeneğini işaretleyen adaylarımız için Soru Kitapçığı 9 Punto
(normal kitapçık) boyutunda verilecektir.
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe Örneği” kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da
ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları
öğrenme, bireysel başvuru, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle
adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya
da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve İnternet erişim şifresi ile
kendileri gerçekleştirecektir.
 “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS)
yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın
ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinde yapılmalıdır.
 “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
 ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi yer almayan adaylar için “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde
değişiklik, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ilgili resmî evrakla başvuru aşamasında
yapılabilecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı
örneği ile)
2015-ALES BAŞVURU KILAVUZU
T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, 2015-ALES ilgili dönemine başvuru yaparken bildirdiği
T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar
isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilirler. Sınav ücreti
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de
yatırılabilir.
BİŞKEK’TEN SINAVA BAŞVURAN ADAYLAR
Bişkek’ten sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, Bişkek ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden
edinecekleri banka hesap numarasına Amerikan Doları olarak yatıracaklar ve başvurularını Bişkek’teki
başvuru merkezinden yapacaklardır. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamayacaklardır.
Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Adayın Adı Soyadı : _________________ _______________________
Adayın T.C. Kimlik Numarası:
Sınav Ücreti : 70,00 TL

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.